דף נופל

סמל
שרה (שרי) רבינוביץ

בת שולמית וחיים

נפלה ביום ז' בשבט תשמ"ח (26.01.1988)
בת ½21 בנופלה

חיל אוויר

מקום מנוחתה
בית העלמין הצבאי ראשון לציוןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page