דף נופל

רב סרן
אהוד פלק

בן עדינה ושמחה

נפל ביום ב' באלול תשמ"ח (15.08.1988)
בן ½33 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין מרחביהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page