דף נופל

טוראי
יוסף (יוסי) כהן

בן מרים ומיכאל

נפל ביום כ"ט בשבט תשמ"ט (04.02.1989)
בן 20 בנופלו

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית גתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page