דף נופל

סגן
דפנה רוזנבלט

בת שרה ויוסף

נפלה ביום י' באדר ב' תשמ"ט (17.03.1989)
בת 20 בנופלה

חיל שלישות

מקום מנוחתה
בית העלמין הצבאי ראשון לציוןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page