דף נופל

רב טוראי
יששכר ((ששי)) גניש

בן מתנה ויוסף

נפל ביום י"ט בטבת תש"ן (16.01.1990)
בן 20 בנופלו

חטיבת גולני

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רחובותכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page