דף נופל

סרן
נמרוד פסחי

בן איה ויאיר

נפל ביום כ"ח בניסן תש"ן (23.04.1990)
בן 23 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין יפעתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page