דף נופל

טוראי
רמאון אלאב

בן מרים ומרדכי

נפל ביום ה' בשבט תשנ"א (19.01.1991)
בן 19 בנופלו

חיל תותחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page