דף נופל

רב טוראי
דוד (דודי) דויטש

בן שרה וחיים

נפל ביום ו' באב תשנ"א (17.07.1991)
בן 21 בנופלו

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page