דף נופל

רב סרן
שרה נעמי בן-צור

בת רחל ויעקב

נפלה ביום כ"ט בשבט תשנ"ב (03.02.1992)
בת 43 בנופלה

חיל מודיעין

מקום מנוחתה
בית העלמין הצבאי חולוןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page