דף נופל

סמל ראשון
עופר (חיים) בל

בן מירה וחנן

נפל ביום ט"ו באדר א' תשנ"ב (19.02.1992)
בן 21 בנופלו

חיל תותחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page