דף נופל


יוסף חוס

בן רבקה ויחיאל

נפטר לאחר השירות
כ"ו בטבת תשנ"ב (02.01.1992)
מקום מנוחתו
בית העלמין כפר חסידיםכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page