דף נופל

רב סמל
אודי-יהודה זמיר

בן מאשה ומאיר

נפל ביום י"ב בכסלו תשנ"ג (07.12.1992)
בן 24 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רחובותכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page