דף נופל

סמל
גדליה גדי (צבי) האס

בן שרה ומנחם

נפל ביום כ"ז בניסן תשנ"ג (18.04.1993)
בן 21 בנופלו

מודיעין-איסוף קרב

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page