דף נופל

סגן
נועם רונן

בן ניצה ומשה

נפל ביום ז' באייר תשנ"ג (27.04.1993)
בן 20 בנופלו

חיל לוגיסטיקה

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רחובותכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page