דף נופל

רב טוראי
טיראן חי

בן לאה וסמי

נפל ביום כ"ג בתשרי תשנ"ד (08.10.1993)
בן 21 בנופלו

משמר הגבול

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הרצליהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page