דף נופל

סגן
אודי (יהודה) אלגרבלי

בן ג'ורג'ט ומרדכי

נפל ביום כ"ז בתמוז תשנ"ד (06.07.1994)
בן 22 בנופלו

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page