דף נופל

סמל
נחשון (מרדכי) וקסמן

בן אסתר גיטל ויהודה ארי

נפל ביום י' בחשון תשנ"ה (14.10.1994)
בן 19 בנופלו

חטיבת גולני

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page