דף נופל

סרן
חזי (יחזקאל) ספיר

בן עמליה ויעקב סטרץ

נפל ביום ח' בכסלו תשנ"ה (11.11.1994)
בן 36 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page