דף נופל

סרן
דרור אלעד

בן גילה ושמואל

נפל ביום ח' בכסלו תשנ"ה (11.11.1994)
בן 24 בנופלו

תקשוב

מקום מנוחתו
בית העלמין נחשוןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page