דף נופל

רב טוראי
גלעד גל-און

בן לאה ומרדכי

נפל ביום כ"א בשבט תשנ"ה (22.01.1995)
בן 18 בנופלו

חיל חינוך

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הרצליהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page