דף נופל

סמל
נטע סופרין

בת טליה ודניאל

נפלה ביום ט' בניסן תשנ"ה (09.04.1995)
בת 20 בנופלה

חיל רגלים

מקום מנוחתה
בית העלמין הצבאי ראשון לציוןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page