דף נופל

רב טוראי
טל ניר

בת יהודית וראובן

נפלה ביום ט' בניסן תשנ"ה (09.04.1995)
בת 19 בנופלה

חיל מודיעין

מקום מנוחתה
בית העלמין קבוץ מפלסיםכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page