דף נופל

סמל
אברהם-אביבי ארדיטי

בן עליזה ויוסף

נפל ביום י' בניסן תשנ"ה (10.04.1995)
בן 19 בנופלו

חטיבת גבעתי

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page