דף נופל

סמל ראשון
עמית ורול

בן יונת וחיים

נפל ביום ט' באייר תשנ"ה (09.05.1995)
בן 20 בנופלו

חיל מודיעין

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הרצליהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page