דף נופל

סמל ראשון
אייל איס

בן רונית ויום-טוב

נפל ביום כ"א בתמוז תשנ"ה (19.07.1995)
בן 21 בנופלו

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הרצליהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page