דף נופל

סגן
נתאי שפטס

בן גליה הלן ואברי

נפל ביום כ"ד באלול תשנ"ה (19.09.1995)
בן 23 בנופלו

חיל הנדסה

מקום מנוחתו
בית העלמין נחשוןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page