דף נופל

סמל
חופית אייש

בת רות ומיכאל

נפלה ביום ה' באדר תשנ"ו (25.02.1996)
בת 20 בנופלה

חיל שריון

מקום מנוחתה
בית העלמין הצבאי אשדודכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page