דף נופל

רב טוראי
שלמה (שלומי) כהן

בן פנינה ויוסף

נפל ביום י"ד באדר תשנ"ו (04.03.1996)
בן 20 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רעננהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page