דף נופל

שוטר
עבדאלסאלם סואעד

בן טליעה וחוסיין

נפל ביום כ"ה בכסלו תשנ"ז (06.12.1996)
בן 18 בנופלו

משמר הגבול

מקום מנוחתו
בית העלמין סואעד חמירהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page