דף נופל

רב סרן
ישיש עדן

בן פאולה וגרשון

נפל ביום כ"ח בשבט תשנ"ז (04.02.1997)
בן ½44 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page