דף נופל

רב טוראי
רינת פרחי

בת אתי חוה ונסים

נפלה ביום ד' באדר א' תשנ"ז (11.02.1997)
בת 19 בנופלה

חיל לוגיסטיקה

מקום מנוחתה
בית העלמין הצבאי ראשון לציוןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page