דף נופל


שרון תדמור

בת מרי ואיתן

נפטרה לאחר השירות
י"ח בשבט תשנ"ז (26.01.1997)
מקום מנוחתה
בית העלמין ראשון-לציון-גורדוןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page