דף נופל

רב סרן
יצחק (צחי) בנטוב

בן יהושבע ושמואל

נפל ביום ג' באלול תשנ"ז (05.09.1997)
בן 28 בנופלו

חיל רפואה

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי כפר סבאכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page