דף נופל

סמל
בני-בנימין אידן

בן יפה וניסים

נפל ביום א' בכסלו תשנ"ח (30.11.1997)
בן 21 בנופלו

טכנולוגיה ואחזקה

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הרצליהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page