דף נופל

תת אלוף
שמואל (שמוליק) אלדר

בן שרה ומרדכי

נפל ביום י"ז באדר תשנ"ח (15.03.1998)
בן ½45 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רחובותכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page