דף נופל


יצחק גריל

בן נחה ובנימין

נפטר לאחר השירות
כ"ו בטבת תשנ"ח (23.01.1998)
מקום מנוחתו
בית העלמין חולוןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page