דף נופל

רב סרן
נדב מינצר

בן רותי ויואל

נפל ביום כ"ט באלול תשנ"ז (01.10.1997)
בן 26 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין מרחביהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page