דף נופל

טוראי
נתן אקסלרוד

בן הלנה והירש (גרגורי)

נפל ביום כ"ה בתמוז תשנ"ט (09.07.1999)
בן 22 בנופלו

חיל תותחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page