דף נופל

רב פקד
מאיר רוזנברג

בן גוטה ויהושע

נפל ביום כ"ט בשבט תש"ס (04.02.2000)
בן 54 בנופלו

משטרת ישראל

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רמלהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page