דף נופל


דן אבידן

בן שמעון

נפטר לאחר השירות
כ"ה בשבט תש"ס (01.02.2000)
מקום מנוחתו
בית העלמין עין השופטכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page