דף נופל

רב טוראי
שי מנדה

בן ניצה ויגאל

נפל ביום א' בניסן תש"ס (06.04.2000)
בן 19 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי ראשון לציוןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page