דף נופל


שמעון דדון

בן סוליקה ואברהם

נפטר לאחר השירות
כ"ט בשבט תש"ס (05.02.2000)
מקום מנוחתו
בית העלמין אשקלון אזרחי חדשכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page