דף נופל

סמל
דוד בירי

בן חנה ושמואל

נפל ביום כ"ח באלול תש"ס (28.09.2000)
בן 19 בנופלו

חטיבת גבעתי

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page