דף נופל

רב סרן
אמיר זוהר

בן נורית ודני

נפל ביום ד' בחשון תשס"א (01.11.2000)
בן 34 בנופלו

חיל הנדסה

מקום מנוחתו
בית העלמין גלאוןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page