דף נופל

סגן
יאיר נבנצאל

בן עדינה ומנחם

נפל ביום כ"ה באייר תשס"א (18.05.2001)
בן 22 בנופלו

חיל שלישות

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי פתח תקוהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page