דף נופל

רב טוראי
חנית ארמי

בת כרמלה ושלמה

נפלה ביום כ"ו בתמוז תשס"א (16.07.2001)
בת 20 בנופלה

חיל מודיעין

מקום מנוחתה
בית העלמין (חלקה צבאית) זכרון יעקבכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page