דף נופל

רב טוראי
לירון הרפז

בת אסתר ואריה

נפלה ביום ט"ז בתשרי תשס"ב (02.10.2001)
בת 19 בנופלה

חיל חינוך

מקום מנוחתה
בית העלמין הצבאי אשקלוןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page