דף נופל

סמל ראשון
בנימין (בני) אברהם

בן עדנה וחיים

נפל ביום ח' בתשרי תשס"א (07.10.2000)
בן ½20 בנופלו

חיל הנדסה

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page