דף נופל

סמל ראשון
עומר סואעד

בן ח'דרה וקאסם

נפל ביום ח' בתשרי תשס"א (07.10.2000)
בן 27 בנופלו

חיל לוגיסטיקה

מקום מנוחתו
בית העלמין ואדי צלמוןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page