דף נופל

סמל ראשון
גיא מירוז

בן ברוריה וחיים

נפל ביום כ"ו בניסן תשס"ב (07.04.2002)
בן 21 בנופלו

תקשוב

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הרצליהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page